Razvrstavanje u discipline
« prethodna  sledeća »
Časopisi su razvrstani u grupe prema oblastima nauke kojima pripadaju, kako bi se vrednovanje obavljalo poređenjem časopisa uporedivih bibliometrijskih karakteristika. Sastav i broj grupa prilagođen je aktuelnom broju časopisa koji se izdaju u pojedinim oblastima nauke.
Koriste se dve disciplinarne podele: „administrativna“ podela, koja je u upotrebi ministarstva nadležnog za nauku u Vladi Republike Srbije, i „bibliometrijska“, zasnovana na adaptiranoj verziji klasifikacije Frascati u izdanju OECD.
 Časopisi se na indikatorima rangiraju prema svakoj od dve podele ponaosob. Za dodelu kategorije časopisima koristi se samo administrativna podela.
  
Administrativna podela
Bibliometrijska podela
fizika
hemija
matematika, računarske nauke i mehanika
biologija
geonauke i astronomija
medicinske nauke
elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije
mašinstvo
saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo
energetika, rudarstvo i energetska efikasnost
materijali i hemijske tehnologije
uređenje, zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduha
biotehnologija i poljoprivreda
DHN: interdisciplinarne nauke
DHN: filozofija i teologija
DHN: sociologija i demografija
DHN: psihologija, pedagogija, andragogija i spec. vaspitanje
DHN: pravo i politikologija
DHN: ekonomija i organizacione nauke
DHN: nauka o sportu
DHN: istorija, arheologija i etnologija
DHN: srpski jezik i književnost
fizika
hemija
matematika i mehanika
medicina
·      medicina - bazična
·      medicina - klinička
·      medicina - nauke o zdravlju
biologija
geonauke i astronomija
društvene nauke
·      ekonomija
·      filozofija, sociologija i političke nauke
·      pedagogija i psihologija 
·      pravo
·      ostale društvene nauke
jezik i književnost
humanističke nauke
·      istorija
·      arheologija i etnologija
·      ostale humanističke nauke
tehnološke
·      informatika, elektronika i telekomunikacije
·      materijali i hemijske tehnologije
·      mašinstvo i industrijski softver
·      saobraćaj i građevinarstvo
·      biotehnika
·      energetske tehnologije i rudarstvo
·      zaštita voda, zemljišta i vazduha
 

Inicijalna klasifikacija časopisa u grupe obavljena je 2003. godine bibliometrijskim postupkom, na osnovu svezaka objavljenih 2002. i ranije. Tako utvrđena raspodela razmatrana je, korigovana i prihvaćena od nadležnih tela ministarstva nadležnog za nauku (ekspertske komisije) tokom 2003. godine. Časopisi multidisciplinarnog karaktera razvrstani su u više disciplina, da bi se vrednovali unutar svake od njih ponaosob.
U međuvremenu, s uključivanjem novih časopisa, sastav grupa se menjao. Na zahtev izdavača, odnosno uredništva, časopisi se reklasifikuju, ali isključivo zbog promena u tematskoj orijentaciji potvrđenoj bibliometrijskim postupkom. Reklasifikacija se vrši jednom godišnje.