Publicistički i etički standardi
« prethodna  sledeća »

 

Počev od izdanja za 2016. godinu u Izveštaju se posebno prati poštovanje publicističkih i etičkih standarda zbog njihovog bitno povećanog značaja u međunarodnom, posebno evropskom izdavaštvu, i povećane izloženosti časopisa agencijama koje se bave evidencijom tzv. predatorskih časopisa.

Prati se poštovanje sledećih standarda:

tip
oznaka
naziv i opis
Poštovanje publicističkih standarda
DOI
Dodela DOI oznake radovima, tj. da li se časopis indeksira u bazi CrossRef i da li dodeljuje DOI oznake svim svojim radovima dostupnim u elektronskom obliku na stabilnoj internet adresi (URL)
DOAJ
DOAJ certifikat, tj. da li se časopis indeksira u baziDirectory of Open Access Journals?
CC
CC licenca, tj. da li časopis ima istaknutu a Creative Commons licencu i da li se pridržava deklarisanih obaveza, odnosno da li ima definsana autorska prava i prava korišćenja, uključujući i politiku samoarhiviranja
Poštovanje etičkih standarda
Plag
Poštovanje obaveze opozivanja plagijata, tj. da li časopis koristi odgovarajući softver za sprečavanje plagijarizma, odnosno da li proverava, verifikuje i po potrebi povlači prijavljene, na plagijarizam suspektne radove
Ref
Poštovanje obaveze legitimnosti citiranja, tj. da li se u radovima časopisa navode reference koje su citirane u tekstu (telu) rada i koje nemaju ulogu manipulativnog uticaja na impakt sopstvenog ili povezanog časopisa

Zadovoljenost osnovnih evropskih publicističkih standarda (1-3) utvrđuje se na osnovu evidencije u odgovarajućim međunarodnim bazama/servisima (CrossRef i DOAJ). Njihova upotreba u postupku razvrstavanja časopisa u kategorije prikazana je u odgovarajućoj tabeli pod Kategorizacija časopisa.

Zadovoljenost osnovnih međunarodnih etičkih standarda (4 i 5) utvrđuje se posebnim postupcima provere originalnosti radova (detekcije plagijarizma, interne verifikacije i verifikacije od strane uredništva), odnosno posebnim tehnikama i alatima za detekciju manipulativnog citiranja. Njihova upotreba u postupku razvrstavanja časopisa u kategorije vidljiva je iz napomene, date u tzv. oblačiću (tooltip) kategorije "nema" koja ukazuje na dva nivoa povrede tih standarda:
  • Nekategorizovan časopis. Prati se. Privremeno isključen zbog povrede publicističkih i/ili etičkih standarda. Učestvuje u rangiranju.
  • Nekategorizovan časopis. Prati se. Trajno isključen zbog povrede publicističkih i/ili etičkih standarda. Učestvuje u rangiranju.